Promocja Zdrowia ? dlaczego warto?

shutterstock_179225198O naszej misji i społecznej odpowiedzialności …

Klinika Vivadental od początku swojego istnienia, oprócz leczenia Pacjentów, edukacji kadr medycznych i badań naukowych, zajmuje się promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną. Rozpoczęliśmy już w roku 1991 realizując projekty skierowane przede wszystkim do dzieci i osób szczególnie zagrożonych chorobami zębów, przyzębia i jamy ustnej. Nasze działania w tym zakresie nie ograniczają się jednak wyłącznie do stomatologii, ale z roku na rok poszerzają się o kolejne dziedziny medycyny.

Do naszych projektów i idei pozyskujemy też kolejnych lekarzy specjalistów oraz podmioty medyczne, które podobnie jak my postrzegają swoją misję w społeczeństwie. Poświęcenie dla zdrowia i życia Pacjentów odnosimy także do korzyści ogólnych i zdrowia całego społeczeństwa. Nie chodzi przecież o to, aby tylko leczyć, ale także i w równym stopniu kształtować kulturę zdrowotną i promować zdrowy styl życia w szerokich kręgach społecznych, na wielu poziomach i w wielu kontekstach naszego życia. W centrum naszych działań znajduje się człowiek, lecz w szerszej perspektywie widzimy korzyści wynikające dla całego społeczeństwa. Zjednujemy sobie także coraz szersze poparcie dla podejmowanych przez nas z zamiłowaniem prozdrowotnych działań charytatywnych. Wszystko to stanowi nie tylko o społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także o odpowiedzialności nas lekarzy za zdrowie naszego społeczeństwa.

O naszych projektach i ich popularności …

Vivadental Beauty Forum to nasz wiodący projekt promocji zdrowia, który skierowany jest do kobiet i cieszy się wielką popularnością. Program dla Pań zorientowany nie tylko na zdrowie, ale także, co zrozumiałe, na piękno i urodę. Do tej pory odbyły się trzy edycje. Ostatnia 23 kwietnia 2016 roku zgromadziła grono blisko 250 Pań, które z wielką ciekawością wysłuchały wykładów specjalistów różnych specjalności, zapoznając się najnowszymi osiągnięciami i możliwościami współczesnej medycyny. Tak jak w innych dziedzinach życia, tak i w leczeniu chorób i ich zapobieganiu, postęp technologiczny i cywilizacyjny przynosi nam nieustannie nowe rozwiązania. Te innowacje dają nam coraz lepsze możliwości zapewniania pacjentom, mimo upływu lat, zdrowego i komfortowego życia, sprawności fizycznej, satysfakcji ze swojego wyglądu i ogólnego zadowolenia, które przez wielu nazywane jest szczęściem. Do tego niezbędna jest wiedza, świadomość i chęć pacjentów wpływania na swoją przyszłość.

Vivadental Viva Man to projekt dedykowany mężczyznom. Nie odnosi się on wszakże wyłącznie do nich samych. Mężczyzna bowiem, najczęściej jako głowa rodziny, mąż, ojciec, dziadek, a coraz częściej i pradziadek, jest odpowiedzialny za stan jej zdrowia. Większość mężczyzn bagatelizuje swoje zdrowie i najzwyczajniej nie dba o nie. Nie przywiązując należytej uwagi i staranności naraża się na konsekwencje, które trudne są do przewidzenia, bo wiele chorób rozwija się w sposób niedostrzegalny. Kiedy objawy już wystąpią, leczenie jest trudne i wiąże się z większymi kosztami, a także efektami ubocznymi i powikłaniami. Poprzez edukację i promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę, pragniemy kreować Waszą świadomość oraz inicjować właściwe działania, abyście mogli zwiększać poziom zadowolenia z życia i zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa w zakresie zdrowia dla siebie i swojej Rodziny.

Premiera Vivadental Viva Man odbędzie się 14 pażdziernika 2016 roku o godzinie 14 w siedzibie Pracodawców Pomorza, Gdańsk Aleja Zwycięstwa 24.
Serdecznie zapraszamy.

Przejdź na stronę i zarejestruj swój udział, ilość miejsc ograniczona: http://www.vivadental.pl/klinika,pl,start,vivadental-viva-man.html

24039661_ml

Zobacz inne projekty prozdrowotne Vivadental.

O promocji zdrowia …

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (1977) promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom, jednostkom i grupom społecznym, zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Ukierunkowany on jest na poprawę i utrzymanie ludzkiego zdrowia. Sprzyjająca kształtowaniu prawidłowych nawyków oraz rozwijaniu zdrowego stylu życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji. Promocja zdrowia to trzy zasadnicze i wzajemnie powiązane ze sobą elementy:

 • edukacja zdrowotna
 • profilaktyka czyli zapobieganie chorobom
 • ochrona zdrowia

practiculum-implantologii-szkolenie-teoretyczne-warsztaty-cwiczenia-kursy-z-udzialem-pacjentow-kursy-praktyczne-gdansk-vivadental-centrum-szkoleniowe-dla-implantologow-szkolenie-implantolo-55

Promocja zdrowia jest jednym z czterech kluczowych obszarów systemu ochrony zdrowia, które współtworzy także zapobieganie chorobom, leczenie chorób oraz rehabilitacja. Doprowadziła do zmiany sposobu rozumowania zjawisk zdrowotnych z tradycyjnego paradygmatu biomedycznego do orientacji holistycznej, która uwzględnia biopsychospołeczny kontekst uwarunkowań zdrowia ludzi. Uczyniono z niej determinantę, na bazie której wypracowano koncepcję pól zdrowia, które stanowią cztery nadrzędne kategorie determinant zdrowia. Największe znaczenie dla profilowania zdrowia mają determinanty:

 • styl życia – 55%
 • środowisko życia – 20%
 • dziedziczne czynniki biologiczne  – 15%
 • organizacja opieki zdrowotnej – 10%

Przełomowym dokumentem dla funkcji promocji zdrowia stało się oszacowanie wpływu tych czynników oraz określenie fundamentalnego wpływu uwarunkowań psychospołecznych, w szczególności  dostępności do opieki zdrowotnej. Implikacją tych uwarunkowań jest konieczność wielosektorowej współpracy na rzecz zdrowia oraz uruchomienie szerokiego wsparcia finansowego i administracyjnego w celu stałego  wzmacniania potencjału zdrowotnego społeczeństw.

W roku 1986 uchwalono Kartę Ottawską, która stała się macierzą promocji zdrowia. Wedle jej postanowień promocja zdrowia ma umożliwiać zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem i polepszanie jego stanu przez podejmowanie decyzji korzystnych dla zdrowia, kształtowanie podaży i popytu na zdrowie w celu rozwiązywania problemów z nim związanych oraz zwiększanie potencjału zdrowia społeczeństwa. Karta identyfikuje pięć kierunków działań, które są niezbędne dla stworzenia optymalnej strategii promocji zdrowia:

 1. Zdefiniowanie zdrowotnej polityki społecznej i polityki Zdrowia Publicznego.
 2. Tworzenie środowisk wspierających zdrowie ? realizowane poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności działań na rzecz zdrowia, angażowanie członków społeczeństwa poprzez sieć struktur społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zdrowia
 3. Wzmacnianie działań społecznych.
 4. Rozwijanie umiejętności osobniczych ? indywidualnych.
 5. Reorientacja świadczeń zdrowotnych – odejście od modelów ekonomiki szpitalnej w kierunku holistycznego ujmowania korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i rozwojowych całego kraju.

Zasadniczym celem polityki zdrowotnej jest zapobieganie zapadaniom na choroby cywilizacyjne, czyli takie choroby, które wynikają z postępu cywilizacyjnego i występują powszechnie oraz zagrażają jakości życia ludzi i są przyczyną większości przedwczesnych zgonów. Należą do nich: nowotwory, choroby układu krążenia, miażdżyca, anoreksja, otyłość, cukrzyca, alkoholizm, narkomania, choroby układu pokarmowego i oddechowego, alergie, astma oskrzelowa, HIV/AIDS oraz urazy i wypadki,

Do chorób cywilizacyjnych należy też próchnica, lecz nie zdajemy sobie z tego sprawy, albowiem większość z nas choruje na nią już od okresu niemowlęcego i dalej przez całe życie.

Polityka promocji zdrowia jest więc niezmiernie istotna dla każdego państwa i regionu. W województwie pomorskim także uznano ją jako jeden z kluczowych dla rozwoju obszarów, wybierając jako jedną z czterech Inteligentnych Specjalizacji.

O edukacji zdrowotnej …

Edukacja zdrowotna to proces, który jest stałą częścią naszego życia, choć w większości przypadków przebiega poza naszą świadomością.  Ma na celu kształtowanie prawidłowej kultury zdrowotnej, właściwych nawyków, przyzwyczajeń, prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej. To także nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z czasową lub trwałą utratą zdrowia. Podstawą edukacji  zdrowotnej jest wiedza, kompetencje i umiejętności, których korelacja generuje potencjał zainteresowanych poprawą stanu zdrowia oraz  odpowiadające mu zasoby zdolne do jej przeprowadzenia, technologiczny i intelektualny.

 practiculum-implantologii-szkolenie-teoretyczne-warsztaty-cwiczenia-kursy-z-udzialem-pacjentow-kursy-praktyczne-gdansk-vivadental-centrum-szkoleniowe-dla-implantologow-szkolenie-implantolo-82

O profilaktyce zdrowotnej …

Profilaktyka zdrowotna  to kompleksowe działania zorientowane na  zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrywanie i leczenie.

Istnieją cztery poziomy profilaktyki odpowiadające różnym fazom rozwoju choroby:

 • wczesna? jej celem jest promowanie i utrwalanie prawidłowej kultury zdrowotnej i zdrowego stylu życia. Jest zorientowana na zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk przyczyniających się do wzrostu ryzyka zachorowań. Może być ukierunkowana na wybrane rejony lub grupy ludności, albo cały kraj i całą populację.
 • pierwotna? jej celem jest zapobieganie chorobom lub zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Wyróżnia się w niej działania swoiste skierowane na zapobieganie danej chorobie oraz nieswoiste, p[odejmowane na poziomie ogólnym.
 • wtórna– jej celem jest zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Obejmuje ona okres między początkiem choroby a jej zdiagnozowaniem. Wykorzystuje się w niej badania skryningowe /przesiewowe/, przeprowadzane masowo, tak jak badanie radiologiczne, czy analiza składu krwi.
 • trzeciej fazy– jej celem jest zahamowanie postępu choroby oraz rehabilitacja i ograniczanie powikłań, niesprawności, inwalidztwa i wszelkich dolegliwości, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu będącego skutkiem choroby.

O przyszłości …

Polskie społeczeństwo, do niedawna względnie młode w porównaniu ze społeczeństwami Europy Zachodniej, szybko się starzeje. Szacuje się, że w Polsce do roku 2050 udział osób w wieku 65 lat i wyższym, w stosunku do osób w wieku 15-65 lat, przekroczy 50% i będzie jednym z najwyższych w Europie. Przybywa więc ludzi starszych, przybywa też ludzi chorych. Promocja zdrowia jest dzisiaj niezwykle istotna, albowiem prognoza dla naszego społeczeństwa w obszarze zdrowia nie napawa optymizmem także dlatego, że postęp cywilizacyjny niesie ze sobą kolejne zagrożenia. Związane są one z wysokim tempem życia, zmniejszaniem aktywności fizycznej, narażeniem na ujemny wpływ środowiska naturalnego oraz kulturą żywienia i żywnością zawierającą szkodliwe składniki. W takich warunkach wzrasta najmłodsze pokolenie, w którym negatywne skutki postępu będą się kumulowały. Niezależnie od tego z roku na rok przybywa nam ludzi chorych, którzy w coraz większym stopniu borykają się z chorobami cywilizacyjnymi. Przyszłości jednak nie należy się bać, lecz dobrze się do niej przygotować. Polityka ochrony zdrowia powinna więc obejmować zarówno plan zmniejszania czynników ryzyka i zwiększanie odporności populacji na zagrożenia, jak i ulepszanie technologii szkodliwych dla człowieka i rozwijanie innowacyjnych technologii terapeutycznych.

W warunkach bowiem tak bardzo niekorzystnych, w których dodatkowo człowiek przestaje być podmiotem, a podmiotowo traktowane są zasoby materialne, zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania terapeutyczne jest bardzo duże i będzie rosło. Nie tylko więc przyszłe, ale także bieżące potrzeby w dziedzinie zdrowia, są wyzwaniem dla świata nauki do tworzenia inteligentnych rozwiązań, są także wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za stan zdrowia całego społeczeństwa. Dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie, potrzebne jest wykorzystanie unikalnych zasobów i innowacji technologicznych oraz interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu.

shutterstock_77740090      shutterstock_152524013

Egzemplifikację tej idei stanowi Kongres VIVA HEALTH FUTURE.

admin-ajax

Dr n.med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu Grupy Vivadental